Bérbeadói megállapodás

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött 2 db eredeti példányban egyrészről „BÉRLETKÖZVETÍTŐ” másrészről „BÉRBEADÓ” között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel.

A Felek bérleti megállapodás keretében bérleti szerződést kötnek a 4. pontban körülírt jármű vonatkozásában.

A szerződést felek határozatlan időre kötik. A szerződés felbontása bármelyik fél részéről kizárólag írásban történhet, 30 napos határidővel, azzal a kiegészítéssel, hogy a már visszaigazolt foglalások teljesítése akár a felmondást követően is kötelező érvényűek a felekre nézve.

A BÉRBEADÓ kijelenti, hogy a 4. pontban körülírt személyautó a tulajdonát képezi, és azt bérbe adhatja.
A jármű adatai:
Bérleti díj: _________Ft/hónap
A többletkilométer díja: _________ Ft/km
Kaució: _________ Ft

A BÉRBEADÓ hozzájárul, hogy a járművet a BÉRLETKÖZVETÍTŐ tovább bérbe adja, akár közvetítő cégen keresztül.
A bérleti díjak elszámolása a bérletek lezárását követően történik.

Feladatok és kötelezettségek a BÉRLETKÖZVETÍTŐ oldaláról:
– A járművet a bérelhető járművek között nyilvántartani és kiajánlani.
– A kiadás előtt a bérletre előkészíteni, kitakarítani, feltankolni stb.
– Amennyiben a jármű meghibásodik, vagy megsérül, azonnal tájékoztatni a BÉRBEADÓT.
– Az ÜGYFELEK adatait nyilvántartani.
– Bármilyen szabálysértési ügyben az eljáró hatóság részére teljes körű információt nyújtani az ÜGYFÉLRŐL.
– BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy a BÉRLŐ által okozott közvetlen, vagy közvetett károkért a BÉRLETKÖZVETÍTŐ felelősséget nem vállal.

Feladatok és kötelezettségek a BÉRBEADÓ oldaláról:
– A jármű átadása a BÉRLETKÖZVETÍTŐ képviselőjének üzembiztos állapotban, tisztán, teletankolva, a szükséges tartozékokkal együtt átadni.
– Az átadás időpontjában a jármű forgalmi engedélyének átadása.
– A jármű üzembiztonságának folyamatos biztosítása.
– A járművel kapcsolatos kötelezettségek folyamatos teljesítése, határidőn belül. Ide tartozik például a környezetvédelmi zöld kártya, a műszaki vizsga, a kötelező biztosítás, téli-nyári gumiabroncs cseréje stb. A BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy amennyiben e kötelezettségeinek nem tesz időben eleget, és ez veszélyezteti a tovább bérbe adást, a BÉRLETKÖZVETÍTŐ jogosult a hiányosságokat rendezni. A hiányosságok rendezésének költségét, és a saját, az ügyintézéssel kapcsolatos díját a következő elszámoláskor a BÉRLETKÖZVETÍTŐ érvényesíti.
– A BÉRBEADÓ köteles minden olyan körülményről a BÉRLETKÖZVETÍTŐT tájékoztatni, amely a tovább bérbeadás szempontjából fontos lehet.
– Meghibásodás, káresemény esetén a járművel kapcsolatos feladatok (elszállítás, javíttatás, biztosítási esemény ügyintézése) a BÉRBEADÓ hatáskörébe és felelősségébe tartoznak, különös tekintettel a jármű hazaszállítására, és javíttatására.

A BÉRBEADÓ a tovább bérbeadás általános szerződési feltételeit ismeri, és annak tartalmát elfogadja, különös tekintettel a bérleti díj, és a kaució vonatkozására.

Káresemények:
– Casco biztosítás körébe eső esetekben 100.000 Ft alatti kárösszegnél a teljes kárösszeget az ÜGYFÉL fizeti a kauciójából.
– Casco biztosítás körébe eső esetekben 100.000 Ft feletti kárösszegnél az ÜGYFÉL 10% minimum 100.000 Ft önrészt köteles megfizetni.
– Amennyiben nem az ÜGYFÉL a hibás, hanem egy másik autóvezető, ebben az esetben a károkozó autó felelősségbiztosítása fedezi a teljes kárösszeget. Ilyenkor nem kerül levonásra összeg az ÜGYFÉL kauciójából.
– Lopás és totálkár esetén az ÜGYFÉL által fizetett kaucióból a biztosító által megállapított autó érték 10 %-a a BÉRBEADÓT illeti.
– A károk rendezésére általánosan jellemző, hogy amennyiben a kárral kapcsolatban viták vannak, úgy a kárösszeg kifizetésére a BÉRBEADÓ felé, illetve az ÜGYFÉL kauciójának elengedésére csak a jogviták tisztázódását követően kerül sor.

A bérbeadás, a foglalás menete, és a nyilvántartások:

– A BÉRLETKÖZVETÍTŐ a nyilvántartási rendszerében feltünteti a fent leírt járművet.

– Amennyiben foglalás érkezik rá, vagy kibérelik az autót, úgy értesíti küld a BÉRBEADÓT a foglalás/bérlés részleteiről.

– A BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy a foglalás elfogadása rá nézve szerződéses kötelezettséget jelent. Amennyiben nem biztosítja az adott időpontra a megjelölt járművet, úgy a pótlás (csereautó) költsége, illetve az esetlegesen az ÜGYFÉLNEK fizetendő kártérítés őt terheli.

Felek a fentieket elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

  1. A Felek jogvita esetén a tárgyalásos megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Budapest II-III. Kerületi Bíróság illetékességét jelölik ki.

 

Budapest, __________________

 

__________________                                                                                      ____________________

     BÉRBEADÓ                                                                                                   BÉRLETKÖZVETÍTŐ

+36 20 270 8080                         info@yesauto.hu